Aikido of San Jose

Norito
(Japanese chants of purification and cleansing)

AMATSU NORITO
Takaamahara ni mototsumi oysume okami Amata no kamigami o tsudoete todotoha ni kami tsumarimasu kamurogi kamuromi no mikoto mochite, Kamu izanagi no mikoto tsukushi no himuka no tachihana no odo no ahagi ga hara ni, Misogi harai tamau toki no narimaseru haraido no okamitachi, Moroo moro no magakoto tsumi kegare o harai tamae Kiyome tamae to maosu koto no yoshi o, Amatsu kami kunitsu kami yahoyorozu no kamitachi tomo ni, Ame no fuchi koma no mimi furi tatete kikoshime se to, Kashikomi kashikomi mo maosu Kannagara tamachihaemase Kannagara tamachihaemse

KAMI GOTO
Takahamahara ni kamitsumarimasu Mototsumi oyasyme okami no mikotomachite yahoyorozu no kamitachi o Kamutsudoe ni tsudoetamahi Kamuhakarinihakari tamahite Izu no okami Mizu no okami wa Toyoashihara no Mizuho no kuni o yasukuni to tahirakeku shiroshimesan to Amakudaritamahiki Kaku Amakudaritamahishi ymo no kunuchi ni Araburukamitachi o ba, Kamuto hashi ni to ha shi ta ma hi, ka mu harahi ni harahitama hite kototohishi iwanekine tachi kusa no kaki ha o mo kotoyame te Ame no iwakura hanachi ame no yae gumo Izu no chiwaki ni chiwakite Ama Kudaritamahiki.  Kaku amakudaritamahishi yomo no kuninaka o yasukuni to sadame ma tsurite shitatsu iwane ni miyahashirara futo shi futo shi ki ta te, Ta ka ma hara ni chigi takashirite.  Sume o kami no mizo o no mi ara katsukae matsurite, Ame no mikage hi no mikage to kakurimashite, yasukuni to tahirareku shiroshimesan tunuchi ni nari idemu Ame no masu hitora ga ayamachi okashikemu kusagusa no tsumigoto wa, Amatsu tsumi to wa a hanachi, mizoume, hihanachi shikimaki, kushisashi, ikehagi, sakahagi, kusoe, kokotaku no tsumi o Amatsu tsumi to noriwakete, Kunitsu tsumi a ikihadadachi shinahadadachi shirahitokokumi, onogahaha o kaseru tsumi onoga ko o kaseru tsumi, haha to ko to kaseru tsumi ko to haha o kaseru tsumi, kemono o kaseru tsumi, Hafumushi no wazawahi, taka tsukami no wazawahi, kemonotaoshi, majimonoserutsumi, ko ko ta ku no tsumi idemu ka ku i deba Amatsu miyakoto mote, Amatsu kanagi o moto uchikiri sue uchi tachite, chikura no okikura ni okitarawashite, Amatsu su gaso o motokaritachi sue karikirite, yaha ri ni torisakite, Amatsu norito no futonorito go to o nore kaku noroba Amatsu kami wa Ame no iwado o oshihirakite ame no yaegumo o izuno chiwakini chiwakite kikoshimesan.  Kunitsukami wa taka ya ma no sue hikiyama no sue ni no borima shite, takayama no ihori hikiyama no ihori o kakiwakete kiko shi mesan kaku ki ko shi meshite wa tsumi to iu tsumi araji to shi na do no kaze no ame no yaegumo o fukihanatsu koto no go toku Ashita no mikiri yube no mikiri o asakaze yu kaze no fikiharau koto no go to ku.  O tsu be ni oru o fune o heto kiha nachi to moto ki hanachite o wada no hara ni o shi ha na tsu koto no go to ku.  O chikata no shige ki ga moto o yakigama no to gama mote uchiharau koto no goto ku no koru tsumi wa araji to harahi tama he kiyo metamau koto o takayama no sue hiki yama no sue yori saku nadari ni ochita kitsu hayakawa no se ni matsu seoritsu hime to iu kami O wada no hara ni mochi i de namu ka ku mochi ide inaba Arashio no shi o no yahoji no yashi oji no shio no ya ho ahi ni masu Kaya akisuhime to iu kami mochi kaka no mi temu kakukaka no mi te wa i bu ki dko ni masu I bu kido nushi to ui ka mi ne no kuni soko no kuni ibu ki hanachi te mu Kaku ibuki hana chi te wa ne no kuni soko no kuni ni masu Haya sasura hime to iu kami mochi sasura hi ushi nahi temu Kaku ushi na hite wa utsusomi no mi ni mo ko koro ni mo tsumi to iu tsumi araji to hara hi ta mahe kiyometamae to maosu koto kikoshimese to kashikomi kashi komi no maosu Kannagara tamachihaemase Kannagara tamachihaemase

Hito futa mi yo itsu mu yu nana ya koko no futari furubeyura furubeyura (repeat 3 times) Hito futa mi yo itsu mu yu nana ya koko no futari momochirozu (repeat 3 times) Kannagara tamachihaemase Kannagara tamachihaemase

KAZOE UTO
Ake no kumowake ura ura to, toyo saka noburu asahi ko o, kami no migake to orogameba, sono hi sono hi no to to shiya; Tsuchi ni koboreshi kusa no mino, mebaete no bite uru washiku, haru aki kazaru hana mireba, kami no megumi no to to shiya.  Kannagara tamachihaemase Kannagara tamachihaemse

SU-U-O-A-E-I (repeate 4 times) Kannagara tamachikaemase Kannagara tacmachihaemase.

Click here to listen to some samples of norito from Jack Wada's "Floating Bridge of Heaven" CD



home